Deutsch  |  English  |  中文  
FX Solution Logo
家园   公司   产品  

联系

 
 
 
安装设备
螺旋,焊接,嵌缝,刻字,计量,检测等等。方案和流程,对您产品安装的经济至关重要。选择Erhardt+ Abt公司即可投产使用的设备,使您有了一个可靠的合作伙伴,这个合作伙伴在自动化安装设备方面具有十五年以上的经验。我们十分愿意在您进行安装流程试验和确定作业周期时,能给您有所帮助。

 
 
     
 
 
我们的产品
嵌入式计算机断层扫描检测
 
X射线检测
 
自动化
  串联
  安装  
 
研究和发展
弗劳恩霍夫 (Fraunhofer)
 
 
 
 
联系人
Karl-Heinz Magiar